Retningslinjer

Retningslinjer for arbejdet i foreningen

Aktiviteterne
Der udarbejdes aktivitetskalender for et helt kalenderår.

Tilblivelsen af kalenderen sker således:

 • Bestyrelse og tovholdere mødes til en inspirationsaften, hvor idéer og forslag flyver frit.
 • Et udvalg fra bestyrelsen sætter sig sammen og udarbejder aktivitetskalenderen med basis i forslag og idéer, der dukkede op på mødet. Der tages hensyn til andre aktiviteter i nærområdet og de arrangementer, der ønskes afholdt i samarbejde med Lyndby By- og Bådelaug. Der sættes en eller flere tovholdere på de enkelte aktiviteter.
 • Såvel tovholdere som resten af bestyrelsen får det udarbejdede forslag til gennemlæsning, og der justeres såfremt det er nødvendigt.
 • Herefter lægges aktiviteterne ud på hjemmesiden.
 • Invitation til de enkelte arrangementer sendes som mail til medlemmerne ca. 4 uger før afholdelse og lægges på hjemmesiden. Det tilstræbes altid at overholde de tider og datoer, der fremgår af kalenderen.Uventede faktorer som f.eks. afbud fra en foredragsholder eller ændringer i det aftalte med destinationen, kan dog nødvendiggøre ændringer eller aflysninger. Ligeledes kan svigtende deltagelse i et arrangement medføre aflysning, såfremt økonomien ikke mere hænger sammen. 

  Det forudsættes, at en tovholder deltager i det arrangement, vedkommende står for.

  Er tovholderen forhindret, skal vedkommende i god tid sørge for en erstatning – et andet medlem evt. et bestyrelsesmedlem. Tovholderen betaler ikke entré men udelukkende egen fortæring.

Medlemmerne
Det er medlemmerne, der giver liv til foreningen ved at komme med ideer og initiativer til arrangementer indenfor de rammer, som formålsparagraffen definerer og bestyrelsen skitserer.

Medlemmer er altid velkomne til at stille forslag til aktiviteter – også her og nu aktiviteter, der kan supplere aktivitetskalenderen.

Forslag til arrangementer sendes til bestyrelsen sammen med relevante oplysninger om tid, sted,  overordnet økonomi og oplysning om, hvorvidt forslagstilleren vil optræde som tovholder på arrangementet

Bestyrelsen vil herefter hurtigt tage stilling til, om arrangementet kan afholdes og melde tilbage til forslagstilleren.

Som hjælp til den videre planlægning og gennemførelse, er der udarbejdet en tovholderguide, som også findes på hjemmesiden.

Tovholderne
Lyndby Kulturforening har en række tovholdere, der har meldt sig som aktive deltagere i såvel planlægning som gennemførelse af arrangementer.

Ethvert medlem kan til enhver tid melde sig som tovholder til et medlem af bestyrelsen.

Tovholdernes kontakt til bestyrelsen er først og fremmest koordinator Edel Hinnerskov.

Der er udarbejdet en tovholderguide, som skal hjælpe såvel tovholdere som bestyrelse til den bedst mulige gennemførelse af arrangementerne. Tovholderguiden findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen
Bestyrelsens opgaver er

 1. Administration af foreningens medlemsregister og økonomi Bestyrelsen fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og aflægger årsregnskab på generalforsamlingen. Foreningens regnskab skal afspejle økonomien i de enkelte arrangementer. Bestyrelsen søger at hverve nye medlemmer og at skaffe sponsorindtægter i det omfang, det skønnes nødvendigt.
 2. Kommunikation med medlemmer og andre via foreningens hjemmeside, e-mail og post samt pressemeddelelser til lokalpressen.
 3. Kommunikation med myndigheder m.m. om forhold vedrørende foreningen
 4. Samarbejde med Lyndby By- og Bådelaug omkring fælles aktiviteter.
 5. Vurdering af medlemsarrangementer med hensyn til relevans, tidspunkt og økonomi. Udarbejdelse af aktivitetskalenderen.
 6.  Assistance til medlemsarrangementer i form af
 • Fremskaffelse af lokale og/eller transportmuligheder
 • økonomisk bistand i form af tilskud eller underskudsgaranti, idet arrangementer som udgangspunkt skal hvile i sig selv
 • tilvejebringelse af evt. myndighedsgodkendelser, forsikringer o.l.
 • praktisk hjælp til arrangementers gennemførelse.

Hjemmeside og medlemsmails
Ud over egne arrangementer udsender Lyndby Kulturforening på opfordring mails til medlemmer, når der er tale om orientering omkring arrangementer, som afholdes af Lyndby By- og Bådelaug, Lyndbykoret og øvrige foreninger i Lyndby lokalområde. Det er en forudsætning, at der fremsendes materiale, der kan overføres direkte til en mail eller medsendes som vedhæftet fil.

På hjemmesiden opslås på opfordring arrangementer, som afholdes i Lejre Kommune, såfremt de er indenfor Lyndby Kulturforenings formål og afholdes af en ikke-kommerciel forening som f.eks. humanitære foreninger. Det er en forudsætning, at der fremsendes materiale, der kan lægges direkte på hjemmesiden.

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling lægges ud på hjemmesiden.

Deltagelse i arrangementer
Generelt afholdes arrangementer for medlemmer af Lyndby Kulturforening, men større arrangementer og arrangementer i samarbejde med Lyndby By- og Bådelaug vil være åbnet for medlemmer af begge foreninger eller for alle.

Er man forhindret i at komme til et arrangement, man har tilmeldt og betalt til, vil det som hovedregel ikke være muligt at få pengene tilbage, hvis afbud sker efter sidste tilmeldingsfrist. Arrangementet er balanceret efter de indkomne tilmeldinger og omkostninger til fortæring, lokaler etc. kan ikke ændres efter sidste tilmeldingsdato.

Generelle regler
Intet medlem kan, uden forudgående aftale med bestyrelsen, disponere over foreningens midler eller lave bindende aftaler i foreningens navn.

Fordrer et tiltag betaling af udgifter, inden afholdelsen af projektet/arrangementet, har bestyrelsen mulighed for at lægge ud i en periode. Det påhviler dog arrangørerne af et arrangement, at sikre foreningens midler bedst muligt. Endvidere kan bestyrelsen kræve, at der bliver mulighed for forhåndstilmelding, så den økonomiske risiko kan vurderes i god tid og arrangementet evt. aflyses.

Giver et arrangement overskud, tilfalder dette kulturforeningen. Det vil sige, at ingen medlemsgrupper kan oparbejde reserver til egne formål.

Afholdes udstillinger, hvor udøvende kunstnere kan sælge værker, tilfalder 10% af salgssummen kulturforeningen. Udstillere, der ikke er medlemmer af kulturforeningen erlægger 15%.

Af praktiske f.eks. forsikringsmæssige hensyn er det altid bestyrelsen, der står for leje af lokaler eller transportmidler. Omkostningen skal indføjes i budgettet, og forslag til lokaliteter og transport må gerne fremgå af handlingsplanen.

 

Godkendt med indføjede rettelser på bestyrelsesmøde 2.12.2013