Love

Paragraf

Love og forretningsorden for Lyndby Kulturforening

 

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er ”Lyndby Kulturforening”. Foreningens hjemsted er Lyndby.

Foreningens formål er at udvikle, understøtte og koordinere initiativer og aktiviteter inden for kulturelle områder såsom musik, billedkunst, kunsthåndværk, foredrag, optræden m.m.

Undervisning, politik og idræt ligger uden for foreningens virkefelt.

Foreningen søger her igennem at fremme samhørigheden og de sociale relationer i Lyndby.

§2 Medlemskab

Medlemskab er personligt og åbent for enhver. Medlemskabet forudsætter betaling af et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskab opnås ved henvendelse til foreningens kasserer med opgivelse af navn, adresse og evt. e-mail adresse.

Et medlem som modarbejder foreningens formål/retningslinjer, kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen.

 §3 Ledelse

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den vælger en bestyrelse, som overfor generalforsamlingen er ansvarlig for at opfylde foreningens formål på bedst mulig måde ved

  •  at formidle kontakt til offentlige myndigheder, Lyndby- By- og bådelaug, grundejerforeninger, andre relevante foreninger
  • at følge foreningens retninglinjer. Retningslinjerne kan justeres af bestyrelsen, så de altid er tidssvarende og praktiske i forhold til foreningens aktiviteter.
    Retningslinjerne ligger på LKF’s hjemmeside og forslag til ændringer kan fremlægges skriftligt til generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af fem personer, hvoraf de 4 skal være bosat i Lyndby sogn. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og en koordinator. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Der afgår 2 hhv. 3 medlemmer hvert andet år. Samtidig vælges for et år 2 suppleanter og 2 regnskabskontrollanter.

Et resume af referat fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden.

Foreningen tegnes af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem.

 § 4 Økonomi

Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingenter, arrangementer samt økonomisk støtte fra offentlige myndigheder, fonde og sponsorer

 Medlemskontingentet opkræves inden den ordinære generalforsamling

 Foreningens midler placeres på en selvstændig bankkonto.

Regnskabsåret er kalenderåret. Generalforsamlingen vælger to regnskabskontrollanter.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 §5 Generalforsamling

 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med tre ugers varsel ved brev eller e-mail til registrerede medlemmer, som har betalt kontingent, samt ved opslag på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som flg.

1. godkendelse af forretningsorden *) for generalforsamlingen

2. valg af dirigent

3. fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning, som også publiceres på foreningens hjemmeside

4. fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, som også publiceres på foreningens hjemmeside

5. fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af næstefølgende års kontingent

6. valg af 2 (lige årstal) hhv.3 (ulige årstal) medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

7. valg af 2 regnskabskontrollanter

8. behandling af indkomne forslag

9. eventuelt

 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde på skriftlig form senest en uge før generalforsamlingen.

Referat af generalforsamlingen godkendes af dirigenten og publiceres på foreningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 25% af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning herom med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.

*) Forretningsorden for generalforsamlingen er angivet i bilag 1 til lovene.

 § 6 Lovændringer og opløsning

 Beslutning om lovændringer eller om foreningens opløsning skal godkendes på en generalforsamling og skal fremgå af indkaldelsen. Beslutningen kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 I tilfælde af foreningens opløsning stilles foreningens aktiver til rådighed for Lyndby By og Bådelaug.

Ændret på generalforsamlingen 8. marts 2018

 Bilag 1 til love for Lyndby Kulturforening:

Forretningsorden for generalforsamling
i Lyndby Kulturforening

Generalforsamlingen vælger dirigent ved simpelt flertal.

Vedr. mødeledelse:

Dirigenten skal kontrollere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne samt at evt. forslag er forenelige med vedtægterne. Ændringsforslag skal være skriftlige.

Generalforsamlingen skal godkende dagsordenen, idet evt. forslag til ændringer heri behandles og afgøres ved mødets start.

Dirigentens afgørelser kan ikke bringes til debat, men dirigenten kan afsættes ved simpel flertalsbeslutning. Forslag herom kræver at en ny kandidat stilles og vælges ved samme afstemning.

Dirigenten godkender ved sin underskrift referatet af generalforsamlingen

Vedr. afstemninger:

Dirigenten udpeger to stemmetællere ved mødes start.

Betalt kontingent giver ret til én stemme. Dirigenten tilrettelægger afstemninger, herunder rækkefølge af evt. ændringsforslag og afgør behov for skriftlige afstemninger.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvis stemmetallet står lige bortfalder forslaget..

Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre blot eet medlem forlanger skriftlig afstemning.

Vedr. valgbarhed:

Ethvert medlem af foreningen kan opstille sig selv eller opstilles af et andet medlem. En stiller er ansvarlig for at den foreslåede kandidat er villig til at modtage valg.

Vedr. valgprocedure:

Alle opstillede kandidater er ligestillede og valgene foretages i én afstemning, der almindeligvis skal være skriftlig. Såfremt der ikke er flere kandidater end ledige poster skal dirigenten erklære valget for gyldigt.